گام اول:

شناخت و تجزيه و تحليل و بررسي:

• اهداف و استراتژی های مدیریت منابع انسانی
• ویژگی های کارکنان در سه گروه نیروی انسانی، منابع انسانی و سرمایه انسانی
• فرآیند های و سیستم های مدیریت منابع انسانی
( مدل رهبری آکادمی منابع انسانی اروپا
  European HR Leadership)
• تعیین سطح بلوغ سازمانی
(مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
Iranian Foundation for HRE)

 

گام دوم:• تعریف و اولویت بندی  پروژه های بهبود در حوزه منابع انسانی
 

 

گام سوم:

• تجزیه و تحلیل شغل و طراحی چارت عملیاتی سازمان
• سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی و کانون ارزیابی جذب و استخدام Assessment Centers
• سیستم مدیریت عملکرد
• سیستم جبران خدمت
• سیستم آموزش
• سیستم انگیزش و نگهداشت کارکنان
• روابط کار و کارکنان

 

 

گام چهارم:

طراحی و استقرار فرآیندهای دینامیک مدیریت منابع انسانی :
 

• یکپارچه سازی سیستم مدیریت منابع انسانی در ابعاد استاتیک

 

• ظرفیت سازی و توانمندسازی منابع انسانی

 

• ایجاد کانون ارزیابی و توسعه

Assessment & Development Centers

 

گام پنجم:

اندازه گیری :

• مستمر سطح توسعه بلوغ سازمانی بر اساس 7 معیار مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
(Iranian Foundation for HRE)
و
• کیفیت اجرای سیستم ها و فرآیندهای استاتیک و دینامیک در مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل رهبری آکادمی منابع انسانی اروپا
(European HR Leadership)

 


سیستم جامع مدیریت منابع انسانی      مهارت های دهگانه زندگی     دوره های توسعه کیفیت زندگی
      • مهارت خودآگاهی    

• غلبه بر افسردگی

• ایجاد سیستم جذب و استخدام منابع انسانی Assessment Centers

 

 

 

• مهارت حل مسئله

 

 

• غلبه بر اضطراب

• اصول تجزیه و تحلیل مشاغل

 

 

 

• مهارت تصمیم گیری

 

 

• جرات ورزی

• ایجاد سیستم مدیریت عملکرد منابع انسانی

 

 

 

• مهارت ارتباط موثر

 

 

• کمال گرایی

• ایجاد سیستم حقوق و دستمزد منابع انسانی

 

 

 

• مهارت همدلی

 

 

• مهارت خود مهارگری

• ایجاد سیستم  آموزش منابع انسانی

 

 

 

• مهارت تفکر نقاد

 

 

• حل تعارض

• ایجاد سیستم  حفظ و نگهداری و انگیزش منابع انسانی

 

 

 

• مهارت اعتماد به نفس

 

 

• عشق و صمیمیت در روابط زناشویی

• مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران

 

    • مهارت مدیریت استرس    

• مهارت فرزند پروری

• تجزیه و تجلیل نیم رخ روانی در کانون ارزیابی جذب و استخدام

    • مهارت کنترل خشم    

• تاب آوری

      • مهارت مدیریت احساس و هیجان    

• برنامه ریزی و مدیریت زمان