ایثار خدادادی

مدیر عامل


 

بهین روحانی

رئیس هیئت مدیره

   

احسان حیدری

مدیر برنامه ریزی و بهبود سیستم ها

مدیر اجرایی پروژه ها

مریم حاجی انزهائی

مدیر اجرایی پروژه ها

   

شیرین شاهرخ

مدیر تحقیق و توسعه

حوریه هنردوست

کارشناس تحقیق و توسعه

کارشناس ارشد پروژه ها

   

تارا حیدری

مدیر مالی

مدیر IT

زهرا امینی

کارشناس برنامه ریزی و بهبود سیستم ها

کارشناس ارشد پروزه ها

   
نادیا حزباوی

کارشناس  پروژه ها

شقایق طلایی

کارشناس  پروژه ها

مرجان کمیجانی

کارشناس پروژه ها