آزمون تیپ شخصیت (MBTI) 

(رایگان)

تیپ شخصیتی بالا ENTJ می باشد.

 

تیپ شخصیت : شناسایی اینکه ما با دنیا چگونه تبادل و تعامل می کنیم ، انرژی خود را به کجا هدایت می کنیم ، اطلاعات را چگونه جمع آوری می کنیم ، چگونه تصمیم می گیریم و ترجیح می دهیم در شرایط سازمان یافته فعالیت کنیم یا استقلال بیشتری داشته باشیم :
 اطلاعات در یک پیوستار از صفر تا پانزده پردازش می شود که عدد بیشتر غالب بودن آن گرایش یا کارکرد را نشان می دهد و شامل :

 
  •  

 
  • گرایش کلی که تعیین می کند با دنیا چگونه تبادل و تعامل می کنیم و


1. برون گرایی(E) : برون گراها افرادی اجتماعی ، دوستدار دیگران ، با جرات ، فعال ، سرخوش ، با انرژی ، خوش بین ، دوستدار هیجان و تحریک ، امیدوار به موقعیت هایشان در آینده ، کنجکاو و در عمل ، قاطع ، فعال و اهل گفتگو هستند. این افراد علاقمند به تحقیق و پژوهش می باشند.

2. درون گرایی(I) : درون گراها افرادی محافظه کار ، مستقل ، تکرو ، خجالتی ، خوددار ، یکنواخت و متعادل ، کمرو و دوستدار تنهایی هستند.
شامل :
  • کارکرد اصلی که تعیین می کند چگونه اطلاعات را جمع آوری می کنیم و شامل :

1. حسی (S) : افرادی که ترجیح می دهند با استفاده از چشم و گوش و دیگر حواس پنجگانه به آنچه که در اطرافشان می گذرد پی ببرند و به ویژه آنها به هر آنچه که در اطرافشان وجود دارد ، توجه می کنند و آن را به خوبی درک می کنند.

2. شهودی (N) : اشخاصی که ترجیح می دهند با دیدن "تصویر بزرگ از آنچه که هست" و تمرکز بر پیوندها و ارتباطات موجود میان حقایق ، اطلاعات را درک کنند و به ویژه آنها ترجیح می دهند با درک و دیدن امکانات جدید (خلاقیت) و روش های مختلف انجام کارها ، اطلاعات جمع آوری کنند.

  • کار کرد معین که تعیین می کند چگونه تصمیم گیری می کنیم و شامل :

1. فکری (T) : افرادی که در تصمیم گیری از تفکر استفاده می کنند (به نتایج منطقی انتخاب عمل توجه دارند) آنها سعی دارند از لحاظ فکری خود را از یک موقعیت جدا کرده و بی طرفانه و به شکل عینی آن را آزموده و علت و معلول را تجزیه و تحلیل کنند.

2. احساسی (F) : به احساسات دیگران توجه می کنند ، نیازها و ارزش ها را درک می کنند ، احساساتشان را نشان می دهند.
  

  • گرایش خاص که تعیین می کند ما ترجیح می دهیم در شرایط سازمان یافته فعالیت کنیم یا استقلال بیشتری داشته باشیم و شامل :

 

1. منضبط (J) : تابع قانون بوده و بر اساس آن برنامه خودشان را بطور دقیق مشخص کرده و بر انجام آنها در سر وقت تعیین شده پا فشاری می کنند.

2. ملاحظه کار (P) : قوانین را خودشان تعیین می  کنند و در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده یا فعالیت هایی که به سرعت و واکنش فوری نیاز دارد ، موفق هستند.