آزمون شخصیت NEOPI


 شخصیت را می توان بصورت مجموعه با دوام و بی نظیر ویژگی هایی تعریف کرد که ممکن است در موقعیت های مختلف تغییر کند و شامل :

  • عصبیت : مقیاس یا روان نژند گرایی میزان سازگاری ، ناسازگاری و ثبات عاطفی را می سنجد و شامل :

1. اضطراب : افراد مضطرب ، نگران و یا مستعد نگرانی ، ترسیده ، عصبی ، پر تنش و وحشت زده هستند.
2. پرخاشگری : گرایش فرد به تجربه های خشم و حالت های وابسته به آن همچون احساس درماندگی و ناکامی
3. افسردگی : این افراد نا امید بوده و تنهایی را اغلب با غم و اندوه تجربه می کنند.
4. کمرویی : هیجان شرم و دستپاچگی هسته اصلی این صفت می باشد. افراد کمرو در میان دیگران ناراحت ، حساس به ریشخند دیگران و مستعد احساس حقارت هستند. کمرویی شبیه شرم و اضطراب اجتماعی است.
5. تکانشوری : عدم توانایی کنترل امیال و هوس ها
6. آسیب پذیری از استرس : آسیب پذیری نسبت به استرس (به معنی فشار روانی ناشی از مشکلات روزمره که توانایی فرد را مختل می کند).

  • وجدانی بودن : فرد با وجدان دارای هدف و خواست های قوی و از پیش تعیین شده است. برخی این شاخص را تمایل به موفقیت نامیده اند و شامل :

1. شایستگی : شایستگی به احساس فرد نسبت به توانایی ها ، عقل ، تدبیر و تاثیر بر محیط باز می گردد.
2. نظم و ترتیب : افرادی مرتب ، آراسته و با نظم و ترتیب هستند(البته اگر فردی در محدوده خیلی نا مطلوب باشد این امکان که او دارای اختلال شخصیت وسواسی باشد نیز وجود دارد).
3. وظیفه شناسی : این افراد با نظارت وجدانشان به انجام اعمال فردی می پردازند.
تلاش برای موفقیت : این افراد سالم و پر تلاش بوده و اکثراً دارای اهداف مشخصی می باشند.
4. خویشتنداری (نظم و ترتیب) : این افراد کاری را که آغاز کرده اند حتی با وجود تحمل سختی و مشکلات به سر انجام می رسانند.
5. محتاط در تصمیم گیری : گرایش به تفکر دقیق قبل از عمل و سپس نبود انعطاف پذیری در برنامه

  • توافق : شاخص توافق  گرایشات ارتباط بین فردی است و این شاخص به سمت جنبه های مثبت اجتماعی و سلامت روانی بیشتر سوق دارد. در حد خیلی نا مطلوب با اختلالات شخصیت خود شیفتگی ، ضد اجتماعی و پارانوئید همراه است و شامل:

1. اعتماد : این افراد به دیگران اعتماد کرده و دیگران نیز می توانند به آنها اعتماد کنند.
2. رک گویی : افراد با سادگی و صداقت
3. نوع دوستی : دوستدار دیگران و امدادگر بودن
4. همراهی : با واکنش های فرد با تعارضات بین فردی ارتباط دارد.
5. تواضع : این افراد منافع خود را نادیده می گیرند.(البته اگر فردی در محدوده خیلی نامطلوب باشد این امکان که او دارای اختلال شخصیت خود شیفته بیمارگونه نیز است ، وجود دارد.)
6. درک دیگران : این مقیاس وجوه همدلی و توجه به دیگران را اندازه می گیرد.(در محدوده مطلوب افراد واقع بین ، دارای ترجیحات منطقی بر اساس واقعیت ها و در محدوده نا مطلوب این امکان که فرد دارای اختلال شخصیت وابسته بیمارگونه نیز باشد ، وجود دارد.)

  •  

  • باز بودن (انعطاف پذیری) : نمره بالای این مقیاس انعطاف پذیری بیشتر را نشان می دهد. باز بودن به جنبه ها و محدوده های تجربی که فرد در برابر آنها انعطاف پذیر است اختصاص داده شده و شامل :

1. تخیل : تصورات روشن و زندگی تخیلی فعال ، خلاقیت و عمق دادن به تخیل
2. زیبا شناسی : افرادی که به هنر و زیبایی توجه می کنند.
3. عواطف : فرد دارای قدرت خوبی برای درک عواطف و هیجانات شخصی است و دیدگاه مثبت نسبت به هیجانات دارد.
4. فعالیت (کنش ها) : علاقمند به فعالیت های مختلف مانند رفتن به محل های جدید و خوردن غذاهای غیر معمول
5. نظرات : مشتاق و علاقمند به داشتن ذهنی باز و درک جنبه های نوین
6. ارزش ها : باز بودن در ارزش ها یعنی آمادگی برای شنیدن و دیدن ارزش هایی غیر از ارزش های خود شخص و امتحان مجدد ارزش های سیاسی ، اجتماعی ، مذهبی.

  • برون گرایی / درون گرایی : نمره بالای این مقیاس را افراد برون گرا و نمره پایین این مقیاس را افراد درون گرا تشکیل می دهند.

 

برون گرایی : برون گراها افرادی اجتماعی ، دوستدار دیگران ، با جرات ، فعال ، سرخوش ، با انرژی ، خوش بین ، دوستدار هیجان و تحریک ، امیدوار به موقعیت هایشان در آینده و کنجکاو و در عمل ، قاطع ، فعال و اهل گفتگو هستند. این افراد علاقمند به تحقیق و پژوهش می باشند.

درون گرایی : درون گراها افرادی محافظه کار ، مستقل ، تکرو ، خجالتی ، خوددار ، یکنواخت و متعادل ، کمرو و دوستدار تنهایی هستند.

1. صمیمت (گرمی) : بیشترین ارتباط را با کیفیت در رابطه بین فردی دارد.
2. معاشرتی بودن : این افراد از بودن در جمع لذت می برند و احساس شادمانی می کنند.
3. ابراز وجود : این افراد قادر هستند توانایی های خود را با جرات بیان نمایند.
4. فعال بودن : این افراد از فعالیت لذت می برند.
5. هیجان خواهی : این افراد هیجان های بالا و تحریک پذیری را تجربه می کنند.
6. هیجان های مثبت : این افراد تمایل به تجربه هیجان های مثبت ، مانند : شادی ، لذت ، عشق و ... را دارند.