تست شخصیت S.C.L 90

 

 شخصیت را می توان مجموعه با دوام ویژگی هایی تعریف کرد که ممکن است در موقعیت های مختلف تغییر کند و شامل :

 

1. پرخاشگری : پرخاشگری به صورت بالقوه خطرناک نیست زیرا هدف کارکردی آن نابود ساختن موانع موجود بر در محیط است و از نظر تکاملی پرخاشگری نیرو را در جهت دفاع از خود بسیج می کند اما بعضی اوقات که پرخاشگری بدون وجود مانع واقعی باعث نابودی و صدمه زدن می شود ، خطرناک خواهد بود.


 

2. اضطراب : ادراک غیر واقعی فرد از آسیب و خطر است که این خطر دارای دو منبع درونی و یا بیرونی است.

 

 3. وسواس : وسواس رفتارهای عملی و فکری تکرار شونده که خود فرد آنها را به ناچار و به گونه ای غیر قابل مقاومت انجام می دهد و علاوه بر اینها ، انجام فعالیت ها ، رفتارها و تجاربی که نشان دهنده نوعی باریک بینی عمومی است و به نظر دقیق بودن را نشان می دهد نیز ممکن است نشانه وسواس باشد که در کارهای خاص توسط افراد صورت می گیرد که فقط از روی نا آگاهی و بیماری می باشد. 

 

4. حساسیت فردی : حساسیت فردی در روابط متقابل به احساس عدم کفایت و حقارت فرد بالاخص در مقایسه با دیگران تاکید دارد. دست کم گرفتن خود ، احساس عدم آرامش ، احساس درک نشدن توسط دیگران ، احساس خجالت و راحت نبودن در مقابل جنس مخالف ، احساس دوستانه نبودن رفتار دیگران با فرد ،  در ایجاد حساسیت بین فردی نمود می یابد. 

 

5. شکایات جسمانی : نشانه ناراحتی ها ، ناشی از ادراک عملکرد نا سالم بدن است و در نتیجه به صورت شکایاتی از عملکرد سیستم قلبی-عروقی ، گوارش و تنفس تظاهر می نماید. سردردهای تکرار شونده ، کمر دردها ، دردهای عضلانی و شکایات جسمانی مربوط به حالات اضطرابی نیز می باشد. 

 

6. روان پریشی : روان پریشی یک حالت گوشه گیرانه و انزوا و نحوه زندگی اسکیزوئیدی تا علائم اصلی اسکیزوفرنیا مانند هذیان و انتشار فکر می گردد که در برگیرنده تدریجی اختلال از یک حالت خفیف بیگانگی تا روان پریشی حاد می باشد. 

 

7. تصورات پارانوئیدی : تصورات پارانوئیدی که ایجاد رفتارهای پارانوئیدی می کند را به عنوان اختلال در تفکر مطرح می سازند. برون فکنی ریشه همه اتفاقات ، پرخاشگری ، سوء ظن ، خود بزرگ بینی ، خود محوری و ترس از دست دادن خود مختاری و هذیان است. 

 

8. افسردگی : افسردگی شامل خلق و خوی افسرده ، بی علاقگی نسبت به لذات زندگی ، نداشتن انگیزه و از دست دادن انرژی حیاتی ، احساس نا امیدی ، افکار خودکشی و دیگر جنبه های شناختی و جسمانی می باشد.

9. ترس مرضی : ادراک آسیب یا خطر ، ترس را برانگیخته می سازد . ترس تلاش های کنار آمدن را برانگیخته نموده و یادگیری مهارت های کنار آمدن را آسان می سازد. در ترس مرضی ادراک آسیب یا خطر همیشگی بوده و در موردی حتی بدون دلیل واقعی ، عملکرد فرد را ضعیف می نماید.