گام اول - شناخت و تجزيه و تحليل و بررسي 


اهداف و استراتژی های مدیریت منابع انسانی 

ویژگی های کارکنان در سه گروه نیروی انسانی، منابع انسانی و سرمایه انسانی


فرآیند های و سیستم های مدیریت منابع انسانی
( مدل رهبری آکادمی منابع انسانی اروپا  European HR Leadership)


تعیین سطح بلوغ سازمانی (مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران Iranian Foundation for HRE)