گام سوم -طراحی واستقرار فرآیند های استاتیک مدیریت منابع انسانی :


 

تجزیه و تحلیل شغل و طراحی چارت عملیاتی سازمان


سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی و کانون ارزیابی جذب و استخدام Assessment Centers


سیستم مدیریت عملکرد


سیستم جبران خدمت


سیستم آموزش


سیستم انگیزش و نگهداشت کارکنان


روابط کار و کارکنان