گام چهارم - طراحی و استقرار فرآیندهای دینامیک مدیریت منابع انسانی

یکپارچه سازی سیستم مدیریت منابع انسانی در ابعاد استاتیک


ظرفیت سازی و توانمندسازی منابع انسانی


ایجاد کانون ارزیابی و توسعه  Assessment & Development Centers