گام پنجم - اندازه گیری مستمر سطح توسعه بلوغ سازمانی بر اساس 7 معیار مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران