کارگاه های  مهارت های دهگانه زندگی

 مهارت خودآگاهی

مهارت حل مسئله

مهارت تصمیم گیری

مهارت ارتباط موثر

مهارت همدلی

مهارت تفکر نقاد

مهارت اعتماد به نفس

مهارت مدیریت استرس

مهارت کنترل خشم

مهارت مدیریت احساس و هیجان