کارگاه های استقرار سیستم جامع مدیریت منابع انسانی ضمن استفاده از تکنیک های روانشناسی صنعتی / سازمانی

ایجاد سیستم جذب و استخدام منابع انسانی Assessment Centers

اصول تجزیه و تحلیل مشاغل

ایجاد سیستم مدیریت عملکرد منابع انسانی

 ایجاد سیستم حقوق و دستمزد منابع انسانی

ایجاد سیستم  آموزش منابع انسانی

ایجاد سیستم  حفظ و نگهداری و انگیزش منابع انسانی

مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران

تجزیه و تجلیل نیم رخ روانی در کانون ارزیابی جذب و استخدام