سمینار های آموزشی

سمينار : مديريت منابع انسانی در ايران گام به گام از تئوری تا عمل

سمینار : عارضه یابی و بهینه سازی رفتار سازمانی