ارزش های ما :


1. ادراک و احترام مشتریان درونی و بیرونی

2. صداقت ، اعتماد و امانت داری بدون استثنا

3. شایسته پروری و احترام به شایسته سالاری

4. آموختن و آموزاندن مستمر و گروهی