چشم انداز ما :

بهین مشاوران توسعه پایدار ایران و ایرانی را بدون بستر سازی و ظرفیت سازی سرمایه های اجتماعی و سازمانی ممکن نمی داند. بهین مشاوران خود را همراه سازمان ها در پر کردن فاصله بین تئوری تا عمل در رسیدن به مزیت رقابتی پایدار سرمایه انسانی انسانی (Knowledge worker) می داند. از این رو چشم انداز ما :


 


ایجاد سازمانی دانش بنیان با کارکنانی کارآفرین ، بالنده ، سرمایه ساز در راستای اهداف سازمانی مشتریان در حوزه سرمایه های انسانی است.
 


ماموریت ما :

بهین مشاوران توانمند سازی ، شایسته گزینی و شایسته سالاری و توسعه کیفیت زندگی کار ی انسان سازمانی را مسئولیت خود دانسته و در این راستا
 

 


ظرفیت سازی سازمان ها از طریق طراحی ، مشاوره ، آموزش و استقرار ابزارهای مدیریت منابع انسانی و تکنیک های روانشناسی صنعتی / سازمانی
 


  را ماموریت خود می داند.

رویکرد ما در خدمت به سازمان ها :

  • تفکر عملیاتی در مورد بهره وری کارکنان
  • جلب و جذب کارکنان سالم ، صادق ، فرهیخته و پویا ، همراستا با اهداف سازمانها
  • شناخت ، تحلیل ، آزمایش و بومی سازی متدولوژی های بین المللی در حوزه مشاوره و مدیریت منابع انسانی
  • ایجاد ابزارهای سیستماتیک جهت توسعه و بهبود مستمر و جلوگیری از قائم به فرد بودن در مدیریت منابع انسانی (HRM) و روانشناسی صنعتی / سازمانی(Industrial and Organizational Psychology)
  • ایجاد بستر توسعه هوش سازمانی IB در حوزه منابع انسانی