.لطفاً در انتشار این کتاب که با مجوز استاد باستانی پاریزی که جهت مطالعه عموم بصورت کتاب الکترونیکی درآمده است اهتمام ورزید.