اگر بگوییم خدایی وجود ندارد ، مانند آن است که بگوییم فرهنگ لغات در اثر انفجار یک چاپخانه پدید آمده است .
آنتونی رابینز

دریافت فایل مقاله " شاهد باشید"